Årsmøte 2020 (Utsatt)

Postet av Pardans den 18. Okt 2020

English below

Medlemsmøte/Årsmøte

Koronaoppdatering (8. november)

På grunn av koronasituasjonen har styret bestemt å utsette medlemsmøtet til det går an å samles fysisk til møte igjen. Ny dato vil bli annonsert minst en måned før møtet.


Kjære medlemmer! OSI Pardans inviterer til årets medlemsmøte onsdag 18. november. Her vil vi stemme over aktuelle saker og velge nye medlemmer til styret. Dette er sjansen din til å påvirke klubben, og vi håper derfor at akkurat DU møter opp!

Når og hvor?

Onsdag 18. november kl. 17:30, på møterommet til venstre for resepsjonen på Domus Athletica. Vi har opprettet et arrangement på Facebook.

Hvorfor?

Har du kanskje noen innspill til kursene eller klubben forøvrig? Still til et verv og sørg for at meningen din blir hørt! OSI Pardans bygger på frivillighet, og dersom vi ikke får fylt vervene vil dette gå utover tilbudet vi kan levere til medlemmene våre. Som styremedlem har du en stor påvirkningskraft til å forme fremtiden av klubben.

Om du ikke ønsker å stille til et verv har du mulighet til å bestemme hvem som skal ta avgjørelsene for klubben det neste året, men det forutsetter at du bruker stemmeretten din.

Hvordan?

På medlemsmøtet vil medlemmer fra det nåværende styret gå igjennom saker som

skal stemmes over, året skal oppsummeres og nytt styre skal velges inn. Her er en liste over våre styreverv:

 • styreleder
 • nestleder
 • sekretær
 • økonomiansvarlig
 • webansvarlig
 • medlemsansvarlig
 • kurs- og instruktøransvarlig
 • arrangementsansvarlig
 • markedsføringsansvarlig

Alle som har vært medlem i klubben det siste året (enten vår 2020, høst 2020 eller begge), og har betalt kursavgift minst én uke før møtet avholdes, har stemmerett.

Hvis du har saker som du ønsker at skal behandles på medlemsmøtet, vennligst send disse på mail til styreleder@pardans.osi.no innen 30. oktober 2020.

Med hilsen
Styret i OSI Pardans


ENGLISH

Member's meeting / Annual meeting

Covid update (8th of November)

Because of the coronavirus situation, the board has decided to postpone the meeting until we may gather in person for the meeting. A new date will be announced at least 30 days prior to the meeting.


Dear dancers! OSI Pardans invites you to this annual member meeting on Wednesday, November 18th.

Here we will vote on relevant issues and elect new members to the board. This is your chance to influence the club and we hope that YOU will show up!

Where and when?

Wednesday, November 18th at 17.30, in the meeting room to the left of the reception at Athletica Domus. We have created a Facebook event.

Why?

Do you have perhaps any input for the courses or the club? Apply for a position and make sure your opinion is heard! OSI Pardans builds on a voluntary basis, and if we do not fill the positions, this will go beyond the offer we can deliver to our members. As a board member, you have a great influence to shape the future of the club.

If you do not want to apply for a position, you have the opportunity to decide who will make the decisions for the club next year, but that requires you to exercise your voting rights.

How?

At the members' meeting, members of the current board will review matters to be voted on, the year to be summarized and a new board to be elected. Here is the list of the board positions:

 • Board leader
 • Vice leader
 • Secretary
 • Treasurer
 • Webmaster
 • Member-responsible
 • Course- and instructor-responsible
 • Event-responsible
 • Marketing-responsible

Everyone who has been a member of the club for the past year (either spring

2020, fall 2020 or both), and has paid the course fee at least one week before the meeting, has the right to vote.

If you have issues that you would like to be addressed at the members' meeting, please send them by e-mail to styreleder@pardans.osi.no by October 30th 2020.

Best regards
Board of OSI Pardans


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.